Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi'n ddechreuwr ac eisiau dysgu cadw gwenyn, adeiladu cwch gwenyn neu ddod yn agos at wenyn am y tro cyntaf, mae gennym ni gwrs i chi.

Mae ein cyrsiau i gyd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn, ychydig oddi ar wibffordd yr A55 a phum milltir i'r dwyrain o Fangor. Mae'n lleoliad gwledig hyfryd gyda golygfeydd i fryniau Carneddau ac nid nepell o'r môr ym mhen gogleddol Culfor Menai.

Mae'r cyfleusterau'n ardderchog gyda darlithoedd yn cael eu cynnal mewn ysgubor wedi'i haddasu a chyda gwenynfa ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd.

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu am wenyn mêl a sut mae gwenynwyr yn gweithio gyda nhw, yna efallai mai cwrs blasu undydd yw'r union beth sydd ei angen. Os ydych chi'n bwriadu cael gwenyn ar ryw adeg, yna mae'r cwrs penwythnos deuddydd wedi'i anelu at eich rhoi ar ben ffordd. Gyda'r ddau gwrs, mae yna gymysgedd o gyfarwyddyd ystafell ddarlithio a gwaith gwenynfa gyda'r gwenyn. Byddwch o dan arweiniad gwenynwyr profiadol ac yn cael siwtiau gwenyn amddiffynnol a menig ar gyfer y gwaith gwenynfa.

Ni allwn bellach gymryd archebion ar gyfer cyrsiau a gynlluniwyd dros dro ar gyfer y gwanwyn a'r haf hwn ac sydd, er eu bod wedi'u harchebu'n llawn, yn parhau i fod yn ansicr. Hefyd, gyda gofid, rydym wedi cau ein rhestrau aros. Fodd bynnag, rydym yn edrych ymlaen at dymor cadw gwenyn ôl-Covid yn 2022. Wrth gwrs, nid yw'r gwenyn yn blissfully ymwybodol o hyn i gyd!

Cyrsiau Cadw Gwenyn 2021
ar gyfer y rhai sydd ag archebion presennol a rhestr aros.

Mae'n destun gofid nad oes gennym unrhyw ddewis, unwaith eto, ond canslo / aildrefnu'r cyrsiau a gynlluniwyd dros dro ar gyfer mis Mai a mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf. Nid ydym mewn lle da eto oherwydd cyfyngiadau Firws Corona.

Ar ôl y cyhoeddiad, cwpl o ddyddiau yn ôl i Loegr, mae'n ymddangos, gyda gwynt teg, o'r 21ain o Fehefin mae'n bosib iawn y bydd cyfyngiadau'n cael eu codi. Nid ydym yn dal i wybod y sefyllfa yng Nghymru ond rydym yn obeithiol. Felly, rydym o'r farn y byddwn yn cynnig dyddiadau yng nghanol mis Gorffennaf, Awst, a dechrau mis Medi ar sail dros dro. Byddaf yn cylchredeg y dyddiadau yn ystod yr wythnos nesaf i bawb sydd eisiau cofrestru ynghyd â'r amodau y credwn fydd yn berthnasol.

Byddwn yn aildrefnu lleoedd yn seiliedig ar archebion presennol. Felly, er enghraifft, bydd y rhai a restrir ar ein cwrs penwythnos cyntaf yn cael cynnig lleoedd ar y cwrs penwythnos wedi'i aildrefnu cyntaf. Os na fydd y dyddiadau newydd yn gweithio i chi, yna byddwn yn ceisio darparu ar gyfer yr hyn sy'n gwneud. Byddwn yn ymdrechu i roi pawb sydd ag archebion a'r rhai ar y rhestrau aros.

Mae'n ddrwg iawn gennym wneud llanast o bobl, ond byddwn yn gwneud ein gorau i'ch cael chi ar un o'n cyrsiau yr haf hwn.

Diolch i chi am eich goddefgarwch a'ch cefnogaeth.
Y Tîm Cyrsiau.

Lleoliad

O Fangor

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde (cyntaf), yna i’r chwith (cyn y danffordd).
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.

O Gonwy

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde, yna i’r dde eto (trwy'r danffordd), yna'r i'r dde eto yn syth
 • ar ôl y danffordd.
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.
 1. Cyfarwyddiadau i Henfaes (PDF)

Os ydych chi’n bwriadu teithio o bell i’n cyrsiau cadw gwenyn, mae’r gwestai a’r llety gwely a brecwast isod yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau sy’n addas i chwaeth a chyllideb y rhan fwyaf o bobl. Hyd yn oes os byddwch chi’n mynychu cwrs undydd, beth am fwynhau penwythnos neu wyliau byr? Rydym yn un o rannau pryferthaf y wlad, ac mae tref glan môr Fictoraidd Llandudno a thref gaerog Conwy a’i chastell godidog gerllaw, mae Gerddi Bodnant a Chanolfan Bwyd Cymru ar garreg ein dwrs yn llythrennol, ac mae mynyddoedd a llynoedd Parc Cenedlaethol Eryri yn agos iawn atom ni.

Furnace Farmhouse Ffemdy Ffwrnais:

Lleolir y llety gwely a brecwast ffermdy yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, lleoliad ein Canolfan Cadw Gwenyn, ac mae’n cynnig 6 ystafell brydferth i westeion, ac mae bob un yn cynnwys golygfeydd trawiadol dros Aber Conwy. Mae’r llety yn goeth ac yn cynnwys dodrefn steilus, goleuadau gwaith haearn a ffabrigau a wnaed â llaw yng Nghymru; mae’n cynnig cyfle tawel i orffwys wedi diwrnod caled o ddysgu. www.bodnant-welshfood.co.uk/accommodation Rhif ffôn: 01492 651100

The Groes Inn
Tafarn y Groes: Mae Tafarn y Groes yn dafarn Brydeinig draddodiadol a leolir ychydig i lawr y lôn o’n canolfan. Mae’n westy a bwyty annibynnol sydd â digonedd o awyrgylch gwledig. Mae ein gwesty yn gwylio dros Aber ysgubol Conwy, ac rydym wedi’n bendithio â golygfeydd trawiadol, bwyd arobryn, bar llawn dewisiadau ac 14 ystafell wely hardd. Heb son am agosrwydd a chynhesrwydd tafarn leol! www.groesinn.com Rhif ffôn 01492 650545 www.groesinn.com
Travelodge Hotel, Bangor
Gwesty Travelodge, Bangor: Mae’r gwesty hwn ym Mangor wedi’i leoli’n hwylus yn agos at dref brifysgol fywiog Bangor ac yn agos at lefydd gwych i fynd i gerdded ym Mharc Cenedlaethol trawiadol Eryri. Mae traethau prydferth Ynys Môn gerllaw hefyd. www.travelodge.co.uk/Bangor Ffôn: 08719 846061
The Castle Hotel, Conwy
Gwesty’r Castell, Conwy: Mae’r gwesty poblogaidd hwn yng Nghymru yn cynnig llety wedi’i gynllunio’n unigol. Mae gan y gwesty 27 ystafell wely ac mae’n cydymffurfio â safonau Plasty Trefol 4 Seren yr AA a Chroeso Cymru, ac mae’n teimlo fel gwesty ‘boutique’. Ychwanegiad diweddar yw ystafell driniaethau ‘Healing Hands’, sy’n boblogaidd iawn. www.castlewales.co.uk Ffôn: 01492 582300
Premier Inn, Llandudno

Premier Inn, Llandudno: Dewch i anadlu arwyr iach glan y môr yng Ngwesty Premier Inn yn Llandudno (Trwyn y Fuwch). Ar gyrion y dref glan môr draddodiadol hon, fe wnewch chi ganfod llawer iawn o uchafbwyntiau treftadaeth a harddwch naturiol trawiadol ar eich carreg drws. www.premierinn.com Rhif ffôn: 0871 527 8636

Tyn Hendre Farm
Fferm Tyn Hendre: Mae Tyn Hendre yn llety gwely a brecwast fferm dymunol iawn sy’n agos iawn at leoliad y cyrsiau. Mae’r tŷ 100 mlynedd oed hwn yn hen dŷ rheolwr Ystâd y Penrhyn sy’n edrych dros Draeth Lafan Culfor Menai gyferbyn â Biwmares. www.tynhendrefarm.co.uk Ffôn: 01248 362871
The Dunoon Hotel, Llandudno
Gwesty Dunoon, Llandudno: Mae Gwesty Dunoon yn adeilad hardd mewn tref glan môr Fictoraidd hardd; mae'n westy 50 ystafell wely sy’n llawn hen greiriau a phaneli derw, ceinder a ffurfioldeb yr oes a fu, cynhesrwydd ac agosatrwydd. Mae yma awyrgylch hamddenol a chyfforddus, nid tawel a pharchus, ac mae’r gwasanaeth yn bersonol a gwasanaethgar yn hytrach na ffyslyd a gormodol. www.dunoonhotel.co.uk Ffôn: 01492 860787